9 Eylül 2011 Cuma

Qismətdən bir şeir. Ya/ğm/urda gəzinti/ / / / / /
Ax/şam tək ba/şıma / təşvi/şlə / / əl-ələ / tutuşub
Şəhə/rdə, yağı/şda, n/imdaş pla/şda / / / / /
Öpü/şənl/ərin / tə/laşıyla / siqa/ret ç/əkir , / g/əzişirəm. /
Ax/şam/ şəhər / kond/uktor / çəkməsi / qədər bulaşıq / / / /
və çəti/rsiz bir / eynə/klin/in eynəyi / qəd/ər ya/ş. / / / / /
Məl/əklər / ordusu / şəh/ərə tərəf / damcı-damcı az/almada / / /
şüt/üməd/ə maş/ınlar,/ qaçış/ma/da uşa/qlar / / / / /
Ağ/aclar saçlarını, / binalar qırışlarını / yumaq / yarışında... / / /
/ şəhərin hər / qarışında / / / / / / /
G/özləri / yaş/ar/ır kü/çə/lərin. / / / / /
darı/xıram... / / / / / / / / /
/ / / / / /
bu/ axşa/m / / / / / / / / /
keçm/işi düş/ünürəm. / / / / /
ya/dıma nə/sə /düşü/r... / / / / / / / / / /
ü/şüyü/rəm... / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /
Iç/imdə / bir şeir, / / / / / / / / /
baş/ımda bir eşq, / / / / / / / / / / /
p/laşım / ya/ş, / / / / / / / / /
qarş/ımda b/ir yo/l... / / / / / / / /
/çətirli / cütlü/klərə / baxı/b isl/anır/am / ya/vaş-yav/aş...

http://www.dayaq.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder